Banaby.pl   »   Regulamin

Regulamin

I.Warunki ogólne

Warunki te obowiązują przy kupnie towaru w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.banaby.pl

Warunki te bliżej określają prawa i obowiązki Ekspedienta, którym jest firma Babynabytek s.r.o. , znajdującym się pod adresem Bukovec 259, 739 85 Bukovec, NIK : 294 41 102, NIP : CZ29441102, wpisanych w rejestrze jednostek gospodarczych pod numerem rejestracyjnym C 53377, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrawie i Nabywcy ( klient, odbiorca ) .

Wszelkie warunki kontraktowe zostały zawarte zgodnie z ustawą prawną Republiki Czeskiej. Jeżeli kontrahentem jest odbiorca, kieruje się prawem nr 89/2012 kodeksu praw i ustawą nr 634/1992 kodeksu praw o ochronie praw konsumentów. Jeżeli kontrahentem nie jest odbiorca, kieruje się prawem nr 89/2012 kodeksu praw.

II. Określenie terminów

Osobą sprzedajacą jest firma Babynabytek s.r.o., pod adresem Bukovec 259, 739 85 Bukovec, NIK : 294 41 102, wpisana w rejestrze jednostek gospodarczych pod numerem rejestracyjnym C 53377, prowadzonych przez Sąd Rejonowy, podczas gdy Babynabytek s.r.o. jest podmiotem, która przy zawarciu i pełnieniu warunków umowy działa w ramach handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza towar lub inne usługi odbiorcowi.

Klientem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem www.banaby.pl jest osoba kupująca. W związku z prawopłatnym ustanowieniem rozróżniana jest osoba kupująca, która jest odbiorcą i osoba kupująca, która odbiorcą nie jest.

Kupującym odbiorcą lub tylko odbiorcą jest każda osoba, która pomimo swej handlowej lub niezależnej działalności zawiera kontrakt z przedsięborcą lub prowadzi z przedsięborcą inne interesy.

Kupująca osoba, która nie jest odbiorcą jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest też każda osoba, która zawiera umowy związane z własną handlową, produkcyjną lub podobną działalnością lub przy samodzielnym wykonywaniu swej profesji , ewentualnie osoba, która działa w imieniu przedsiębiorcy.

Towarem jest każda rzecz lub usługa, oferowana kupującej osobie w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.banaby.pl

III. Umowa o sprzedaży

Jeżeli kupująca osoba jest odbiorcą, ofertą dla zawarcia umowy o sprzedaży ( propozycja ) jest umieszczenie oferowanego Towaru na stronie internetowej www.banaby.pl przez dostawcę, umowa o sprzedaży powstaje po wysłaniu zamówienia przez osobę kupującą- odbiorcę i przyjęciem zamówienia przez dostawcę. Zamówienie jest natychmiast potwierdzone przez dostawcę za pomocą e-maila, który jest wysyłany na podany email, jednak to potwierdzenie nie ma wpływu na powstanie umowy. Daną umowę ( razem z umówioną ceną ) można zmienić lub unieważnić tylko na podstawie umowy obu stron lub na podstawie prawnych powodów.

Przed wysłaniem zamówienia osobie sprzedającej może osoba kupująca zkontrolować lub zmienić dane, które są podane w zamówieniu , również ze względu na możliwość osoby kupującej stwierdzać i korektować błędy powstałe przy wpisywaniu danych w trakcie zamówienia. Zamówienie zrealizowane zostaje po kliknięciu na ‘‘ Wyślij ‘‘.

Jeżeli osoba kupująca nie jest odbiorcą, ofertą na zawarcie umowy o sprzedaży jest wysłane zamówienie towaru przez osobę kupującą, natomiast umowa o sprzedaży jest zawarta w momencie potwierdzenia otrzymiania oferty osoby kupującej przez osobę sprzedającą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W wypadku, że osoba kupująca, która nie jest odbiorcą, poda w zamówieniu niepoprawny kontakt poczty elektronicznej, osoba sprzedająca powiadomi osobę kupującą telefonicznie i potwierdzi zamówienie oferty osoby kupującej. W momencie powiadomienia zostaje zawarta umowa .

Zawarciem umowy o sprzedaży osoba kupująca potwierdza, ze zaznajomiła się z warunkami handlowymi, włącznie z regulaminem reklamacyjnym, i że się z nimi zgadza. Z warunkami handlowymi i regulaminem reklamacyjnym osoba kupująca zapozna się wystarczająco przed realizacją zamówienia.

Rozpatrzenie reklamacji może być powstrzymane w wypadku, że sprzedawca nie otrzymał reklamacji w poprawnej formie ( cząstki towaru, itp. ). Reklamowany towar powinien być odesłany w nienaruszonym stanie i w jak najkrótszym czasie. Reklamacja zostaje zatrzymana do czasu otrzymania reklamowanego towaru w prawidłowej postaci.

Sprzedająca osoba ma prawo do unieważnienia zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy o sprzedaży, na podstawie umowy z osobą kupującą, w wypadku, że towar już nie jest produkowany lub nie jest dostarczany lub cena towaru znacząco się zmieniła. W wypadku, że osoba kupująca zaplaciła już część lub całą sumę za towar, pieniądze będą jej zwrócone na konto lub adres i umowa nie zostanie zawarta.

Kupująca osoba zobowiązuje się, że wszystkie dane złożone w zamówieniu w momencie wysłania są poprawne, prawdziwe, kompletne i płatne.

Kupująca osoba nie ma prawa wymagać prezentów, które sprzedawca dołącza gratis do zamówionego towaru. Towar ten należy do umowy darowizny i związanym z nią ważnym ustawodawstwem Republiki Czeskiej.

Odcienie kolorów oraz kształty towaru mogą się w rzeczywistości różnić ( pod wpływem powodów technicznych, ustawienia monitoru, oświetlenia w pomieszczeniu, itp.). Fotografia jest tylko ilustracyjna. Dekoracja nie jest częścią towaru, o ile nie jest podane inaczej.

IV. Ceny i warunki zapłaty

Ceny towarów i ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru wg umowy o sprzedaży może kupująca osoba zapłacić sprzedającemu w następujący sposób :

· gotówką we wszystkich zakładach sprzedającej osoby

· gotówką w czasie dostarczenia towaru w poprzednio ustalonym przez osobę kupującą miejscu. Do opłaty są doliczane koszty odpowiedne kosztom sprzedającej osoby, związane z kosztami dostawy w wysokości 4,- zł ( w tym VAT )

· przelewem z konta osoby kupującej na konto osoby sprzedającej w PKO Bank Polski 10 1020 1390 0000 6902 0457 8136 ( dalej tylko ‘‘ konto osoby sprzedającej ‘‘ ).

· kartą kredytową typu Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic w zakładzie osoby sprzedającej i w sklepie internetowym www.banaby.pl

Wspólnie z ceną towaru osoba kupująca jest powinna zapłacić osobie sprzedającej również koszty związane z zapakowaniem i dostawą towaru w umówionej wysokości. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, do ceny towaru są zaliczone również koszty związane z dostawą towaru.

Sprzedający nie wymaga od osoby kupującej zaliczki czy innej podobnej opłaty. W ten sposób dotrzymane zostaną poniższe ustanowienia warunków handlowych, dotyczące obowiązku zapłacić sumę za towar z wyprzedzeniem.

W wypadku płacenia gotówką lub w wypadku płacenia w czasie dostawy towaru, suma zostaje spłacona w czasie dostarczenia towaru. W wypadku spłaty bezgotówkowej ( spłata z wyprzedzeniem- proforma faktura ) suma zostaje spłacona w ciągu 7 dni od czasu zawarcia umowy o sprzedaży. Faktura zostaje spłacona do dnia zaznaczonego na dokumencie.

W wypadku bezgotówkowej spłaty osoba kupująca jest powinna zapłacić sumę towaru razem z symbolem wariabilnym ( numer zamówienia ). W wypadku bezgotówkowej spłaty jest obowiązek spłaty ceny towaru przez osobę kupującą spełniony w momencie pojawienia się sumy na koncie osoby sprzedającej.

Sprzedający ma prawo w poszczególnych wypadkach wymagać spłaty całej ceny towaru jeszcze przed dostawą towaru kupującej osobie. Ustanowienie § 2119 par 1 prawa nr 89/2012 kodeksu praw nie jest zastosowane.

Ewentualne zniżki z ceny towaru udzielone przez sprzedającego kupującej osobie nie można razem łączyć.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki. Zaliczka jest wymagana przy zamówieniu atypowego towaru, który nie jest normalnie w sklepie, oraz przy zamówieniach na wyższą kwotę.

Storno zamowień jest możliwe telefonicznie lub e-mailem do 24 godzin od zamówienia na info@banaby.pl . Jest też możliwe storno zamówienia jeszcze przed ekspedycją zamówienia. Po ekspedycji zamówienia do ceny towaru będą doliczone koszty dostawy w pełnej wysokości, tak jak zaznaczone jest w zamówieniu. Faktura ta będzie wystawiona księgowym firmy i odesłana na adres odbiorcy.

Jeżeli w relacjach handlowych jest zwyczajem lub jest tak ustanowione w ogólnie obowiązujących przedpisach prawnych, osoba sprzedawająca wystawi fakturę dotyczącą wnoszeń opłaty na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedająca osoba jest podatnikiem od wartości dodanej. Dokument podatkowy- fakturę wystawi osoba sprzedająca osobie kupującej po zapłaceniu ceny towaru i prześle fakturę w postaci elektronicznej na elektroniczny adres kupującej osoby.

V. Warunek prawa własności

Sprzedająca osoba jest właścicielem towaru do czasu, kiedy osoba kupująca zapłaci. Odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki niesie ze sobą od momentu dostawy towaru osoba kupująca. Uszkodzenie towaru, które pojawiło się w czasie przeniesienia odpowiedzialności za uszkodzenie towaru na osobe kupującą, nie ma wpływu na jego obowiązek zapłacić sumę towaru, chyba że osoba sprzedająca spowodowała uszkodzenie naruszeniem swych obowiązków.

VI. Dostawa towaru

Jeżeli wg umowy o sprzedaży sprzedająca osoba jest powinna dostarczyć towar na miejsce podane w zamówieniu przez kupującą osobę,to kupująca osoba jest powinna odebrać towar przy jego dostarczeniu.

Towar uważa się za odebrany w momencie, kiedy kupująca osoba lub osoba upoważniona do odbioru towaru odbierze towar lub kiedy towar jest przekazany pierwszemu przewoźnikowi do przeprawy, jeżeli zostało uzgodnione wysłanie towaru kupującej osobie.

Jeżeli zostanie to uzgodnione przez obie strony, sprzedająca osoba zapewni dostawę towaru lub odesłanie towaru na podany adres kupującej osobie. W wypadku niemożliwości dostarczenia towaru z jakiegoś powodu (nieprzejezdna droga, zakaz wjazdu, itp. ), jest kupująca osoba powinna powiadomić o tym już wcześniej w zamówieniu sprzedającą osobę. W wypadku, że tak nie uczyni, jest osoba kupująca powinna zwrócić koszty za komplikacje powstałe z dostarczaniem towaru.

Kupująca osoba jest powinna bezpośrednio po odebraniu towaru towar obejrzeć, a stwierdzone wady, które spowodowała dostarczająca osoba lub jeżeli spowodowanie uszkodzenia dostarczającą osobą nie można wykluczyć ze wzgledu na charakter uszkodzenia, powinna zaznaczyć na protokole reklamacyjnym danej dostarczającej osoby. W wypadku, że dostarczany towar nie odpowiada zamówionemu towarowi, kupująca osoba ma możliwość nie odebrać towaru.

W wypadku, że towar został dostarczony w oryginalnym opakowaniu a rozpakowany dopiero po odebraniu towaru, kupująca osoba jest powinna obejrzeć towar zaraz po rozpakowaniu towaru.

W wypadku, że został uzgodniony inny sposób dostarczenia towaru na życzenie kupującej osoby, kupująca osoba jest odpowiedzialna za ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostarczenia towaru.

Kolejne prawa i obowiązki obu stron przy dostarczaniu towaru mogą zmienić szczególne warunki dostawy sprzedającej osoby, jeżeli przez sprzedającą osobę zostały wydane.

Zamówienia złożone na banaby.pl wysyłane są tylko na teren Polski.

VII. Prawo o błędnym przeprowadzeniu

Prawa i obowiązki obu stron umowy wobec praw o błędnym przeprowadzeniu są podporządkowane obowiązkowemu regulaminowi ( zwłaszcza ustanowieniem § 1914 aż 1914 aż 1925, § 2099 aż 2117 a § 2161 aż 2174 prawa nr 89/2012 kodeksu praw).

Sprzedająca osoba odpowiada odbiorcy, że rzecz w czasie odebrania nie jest uszkodzona. Sprzedająca osoba odpowiada odbiorcy zwłaszcza za to, że w czasie, kiedy odbiorca towar odebrał,

· Towar odpowiadał towarowi, który obie strony uzgodniły, a w wypadku, że tak nie było, towar miał takie właściwosci, które sprzedająca osoba lub producent opisał lub których kupująca osoba się spodziewała ze względu na charakter towaru lub na podstawie reklamy przeprowadzonej przez producenta,

· Towar nadawał się do celu, który sprzedająca osoba wymieniała lub do celu, dla którego towar jest zwykle używany,

· Towar był odpowiedniej jakości lub w odpowiednim wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru towaru. Jeżeli jakość lub wykonanie odpowiadało uzgodnionej próbce lub wzoru towaru,

· Był towar w odpowiedniej ilości, mierze lub ciężarze

· Towar odpowiadał wymaganiom ważnej legislacji Republiki Czeskiej

Jeżeli towar nie posiada wyżej opisanych właściwości, odbiorca ma prawo wymagać dostarczenia towaru bez uszkodzenia, jeżeli nie jest to ze względu na charakter uszkodzenia nieodpowiedne, ale jeżeli uszkodzona jest tylko część towaru, może odbiorca wymagać wymiany tylko uszkodzonej części; w wypadku, że nie jest to możliwe, może zrezygnować z umowy. Jeżeli wszak towar nie jest na tyle uszkodzony, zwłaszcza jeżeli uszkodzenie może być usunięte bez niepotrzebnego opóźnienia, ma odbiorca prawo do bezpłatnego usunięcia uszkodzenia. Prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części towaru ma odbiorca w wypadku usuwalnego uszkodzenia, w wypadku, że towar nie może być używany z powodu powtarzającego się pojawienia uszkodzenia po naprawie lub dla pojawienia się większej ilości uszkodzeń. W takim wypadku odbiorca ma prawo do rezygnacji z umowy.

Jeżeli odbiorca nie zrezygnuje z umowy lub jeżeli nie zastosuje prawo do dostarczenia nowego towaru bez uszkodzeń, na wymianę jego części lub na naprawę towaru, może wymagać odpowiednią zniżkę. Odbiorca ma prawo do odpowiedniej zniżki w wypadku, że sprzedająca osoba nie może dostarczyć nowego towaru bez uszkodzeń, zmienić uszkodzoną część towaru lub towar naprawić lub też w wypadku, że sprzedająca osoba nie zrealizuje naprawy w odpowiednim czasie lub w wypadku, że realizacja naprawy spowodowałaby odbiorcy trudności.

Sprzedająca osoba potwierdzi pisemnie kupującej osobie odebranie reklamacji lub poprosi kupującą osobę o dopełnienie brakujących informacji. Termin do wykonania reklamacji stanowi 30 dni od czasu otrzymania reklamacji.

Prawo o błędnym przeprowadzeniu kupującej osobie nie należy, jeżeli kupująca osoba przed odebraniem towaru wiedziała, że towar jest uszkodzony lub jeżeli kupująca osoba sama spowodawała uszkodzenie.

Odbiorca ma prawo do upłatnienia prawa o uszkodzeniu, które pojawi się na towarze w terminie 24 miesięcy od czasu odebrania towaru. Jeżeli pojawi się uszkodzenie w czasie 6 miesięcy od odebrania towaru, towar uważa się za uszkodzony już od czasu jego odebrania.

By kupująca osoba mogła zastosować prawo o uszkodzeniu zakupionego towaru, otrzymie od sprzedającej osoby formularz reklamacyjny.

Kolejne prawa i obowiązki wypływające z odpowiedzialności sprzedającej osoby za uszkodzenie towaru nadaje regulamin reklamacyjny sprzedającej osoby.

VIII. Prawo odbiorcy do rezygnacji z umowy

Jeżeli umowa o sprzedaży zostaje zawarta za pomocą środków komunikacyjnych na odległość ( w sklepie internetowym ), odbiorca ma prawo do rezygnacji z umowy bez podania powodów do 14 dni od czasu odebrania towaru ( w wypadku, że przedmiotem umowy o sprzedaży jest kilka rodzai towaru lub dostarczenie kilku części towaru, termin wyznacza się od czasu ostatniego odebrania towaru). Rezygnacja z umowy o sprzedaży musi być wysłana sprzedającej osobie w terminie wspomnianym powyżej.

W wypadku, że odbiorca życzy sobie zrezygnować z umowy w terminie 14 dni, kontaktuje sprzedającą osobę i pisemnie poinformuje, że rezygnuje z umowy. W rezygnacji ukonkretni numer zamówienia, datę zakupu i numer konta dla zwrotu pieniędzy.

Do rezygnacji z umowy o sprzedaży może odbiorca użyć również wzoru formularza reklamacyjnego udzielanego przez sprzedającą osobę, który jest częścią warunków sprzedaży. Rezygnację z umowy o sprzedaży może odbiorca wysłać m.in. na :

1. Adres zakładu sprzedającej osoby : Babynabytek s.r.o., Bocanovice 116, 739 91 Bocanovice, Czechy

2. Adres poczty elektronicznej info@banaby.pl

W wypadku, że kupująca osoba zrezygnuje z umowy wg powyższych akapitów, sprzedająca osoba zwróci otrzymane pieniądze kupującej osobie ( oprócz kwoty otrzymanej za dodatkowe koszty związane z dostarczeniem towaru, powstałe w wyniku wyboru sposobu dostarczenia towaru przez kupującą osobę, który jest inny od najtańszego sposobu standartowego dostarczania towaru, który oferuje sprzedająca osoba) do 14 dni od czasu rezygnacji z umowy o sprzedaży przez kupującą osobę, a to w ten sam sposób, w jaki sprzedająca osoba przyjęła towar od kupującej osoby, w wypadku, że kupująca osoba nie określi inaczej. Sprzedająca osoba ma również prawo do wrócenia przeprowadzenia udzielonego przez kupującą osobę już w czasie wrócenia towaru przez kupującą osobę czy innym sposobem, jeżeli kupująca osoba zgodzi się na to i nie będzie to wymagać kolejnych wydatków kupującej osoby. Jeżeli kupująca osoba zrezygnuje z umowy o sprzedaży, sprzedająca osoba nie jest powinna zwrócić otrzymane pieniądze kupującej osobie do czasu, kiedy kupująca osoba zwróci towar lub przekaże się, że towar już został wysłany sprzedającej osobie.

Ustanowienie prawa o rezygnacji z umowy w terminie 14 dni nie można wszak rozumieć jako bezpłatnej pożyczki towaru. W wypadku zastosowania prawa o rezygnacji z umowy w terminie 14 dni od odebrania przeprowadzenia, musi odbiorca do 14 dni od rezygnacji z umowy wydać sprzedającej osobie wszystko, co na podstawie umowy o sprzedaży pozyskał. Jeżeli to już nie jest możliwe ( np. w międzyczasie towar był zlikwidowany lub używany, ) musi odbiorca udzielić kompensację pieniężną za to, że towar nie może już być zwrócony. W wypadku, że zwrócony towar jest uszkodzony tylko częściowo, może osoba sprzedająca zastosować prawo do kompensacji uszkodzenia i domagać się swego prawa do zwrócenia pieniędzy. Sprzedająca osoba jest w takim wypadku powinna udowodnić, że towar jest uszkodzony. W takim wypadku sprzedająca osoba zwróci tylko tak obniżoną sumę.

Do sumy, która powinna być zwrócona kupującej osobie, może sprzedająca osoba doliczyć swe rzeczywiste wydane koszty, związane ze zwróconym towarem.

Termin rezygnacji trwa 14 dni kalendarzowych ( nie dni roboczych ) i zaczyna się od następnego dnia kalendarzowego po odebraniu towaru przez odbiorcę, a rezygnacja z umowy o sprzedaży powinna być wysłana najpózniej w ostatni dzień tego terminu.

Odbiorca nie ma prawa do rezygnacji z umowy o sprzedaży wg ustanowienia § 1837 kodeksu praw je § 1837 w wypadku:

· Udzielania usług, jeżeli zostały spełnione zgodnie z jego przyzwoleniem przed upłynięciem terminu do rezygnacji z umowy a sprzedająca osoba przed zawarciem umowy poinformowała odbiorcę, że w tym wypadku nie ma prawa do rezygnacji z umowy,

· Dostarczania towaru lub usługi, których cena jest zależna od odchyleń cen na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedającej osoby, co może się zdarzyć w czasie terminu do rezygnacji z umowy,

· Dostarczania towaru, który został ulepszony lub wyprodukowany wg życzeń odbiorcy lub dla jego osoby, podczas gdy za ulepszenie jest rozumiana również zmiana koloru towaru wg życzeń kupującej osoby,

· Naprawy lub utrzymania wykonanego w miejscu uzgodnionym przez odbiorcę na jego życzenie; ale w wypadku wykonania innych od wymaganych napraw czy dostarczenia innych od wymaganych części zastępczych, reguły tej się nie stosuje,

· Dostarczania towaru w opakowaniu oryginalnym, z którego towar został wyjęty przez odbiorcę a który z powodów higienicznych nie można już zwrócić.

· Sprzedająca osoba ma prawo do unieważnienia zamówienia towaru oznaczonego za ‘‘czasowo niedostępny ‘‘ w wypadku że, nie jest możliwe towar dostarczyć później lub zastąpić innym modelem lub jeżeli jego cena znacząco się zmieniła a osoba kupująca nie akceptuje tego przed zawarciem umowy. Sprzedająca osoba poinformuje o tym kupująca osobę. Jeżeli całe zamówienie lub tylko jego część zostało zapłacone, pieniądze będą zwrócone na konto kupującej osoby.

IX. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe osoby kupującej są zachowywane zgodnie z ważną legislacją Republiki Czeskiej, zwłaszcza z prawem nr 101/ 2000 kodeksu praw, o ochronie danych osobowych. Kupująca osoba poprzez zawarcie umowy zgadza się z przetwarzaniem i gromadzeniem swych danych osobowych w bazie danych osoby sprzedającej po udanym spełnieniu umowy aż do czasu, kiedy wyrazi swój sprzeciw pisemnie z przetwarzaniem swych danych.

Osoba kupująca ma prawo dostępu do swych danych osobowych, prawo do ich zmiany włącznie z innymi legalnymi prawami do danych osobowych.

Jest możliwe usunąć dane osobowe z bazy danych na podstawie pisemnego żądania. Dane osobowe osoby kupującej są całkowicie zabezpieczone przed nadużyciem. Dane osobowe kupującej osoby dostawca nie przekazuje żadnej innej osobie. Wyjątek stanowią zewnętrzni dostawcy, którym dane osobowe kupujących osób są zdradzane w minimalnym zakresie, który jest potrzebny do dostarczenia towaru.

Poszczególne umowy są po zawarciu archiwowane przez zarządcę w postaci elektronicznej i są dostępne tylko i wyłącznie zarządcy sklepu.

Sprzedająca osoba może po otrzymaniu zgody przetwarzać tzw. ‘‘ cookies ‘‘ tak, by uprościć udzielanie usług serwisowi informacyjnemu, zgodnie z ustanowieniem regulaminu 95/46/ ES o celu ‘‘ cookies ‘‘ czy też podobnych urządzeń i jest zapewnione, by kupującej osobie były znane informacje, które są archiwowane w końcowym urządzeniu, które jest używane. Kupująca osoba ma możliwość odmówienia, by ‘‘ cookies ‘‘ lub inne podobne urządzenia zostały zachowane w końcowych urządzeniach, np. w wypadku , kiedy zapocznie się funkcja anonimowego ogladąnia.

X. Koszty potrzebne do zastosowaniaśrodków komunikacyjnych na odległość

Kupująca osoba zgadza się z zastosowaniem środków komunikacyjnych na odległość przy zawarciu umowy o sprzedaży. Koszty dla osoby kupującej,powstałe w ciągu zastosowania środków komunikacyjnych na odległość w związku z zawarciem umowy o sprzedaży ( koszty za dostęp do Internetu, koszty za rozmowy telefoniczne ) są opłacane przez kupującą osobę.

XI. Kolejne prawa i obowiązki stron kontraktowych

Osoba sprzedająca nie jest wiązana żadnymi kodeksami wobec osoby kupującej wg ustanowienia § 1826 akapit 1. lit. e) prawa nr 89/ 2012 kodeksu praw.

Załatwianiem skarg odbiorców zajmuje się srzedająca osoba za pomocą adresu elektronicznego info@banaby.pl lub telefonicznie pod nr +48 223 979 192. Zawiadomienie o załatwieniu skargi prześle osoba sprzedająca na podany adres elektroniczny osoby kupującej lub kontaktuje osobę kupująca za pomocą podanego numeru telefonicznego.

Osoba sprzedająca ma prawo do sprzedania towaru na podstawie koncesji handlowej. Koncesję handlową przeprowadza w ramach swej działalności odpowiedni zarząd. Kontrolę nad ochroną danych osobowych wykonuje urząd ochrony danych osobowych. Czeska inspekcja handlowa wykonuje w określonym rozmiarze m. in. kontrolę nad dotrzymywaniem prawa nr 634/1992 kodeksu praw o ochronie Odbiorcy.

Niniejszym osoba kupująca staje się odpowiedzialna za zmiany okolicznościowe wg ustanowienia § 1765 akapit 2 prawa nr 89/2012 kodeksu praw.

XII. Postanowienia końcowe

Te warunki handlowe obowiązują w postaci zaznaczonych na stronach internetowych osoby sprzedającej od czasu zawarcia umowy o sprzedaży. Zamówienie jest po potwierdzeniu przez sprzedającą osobę zobowiazujące i archiwowane za celem jego realizacji, kolejne ewidencje i informacje o stanie zamówienia są dostępne osobie kupującej. Umowa zostaje zawarta w języku czeskim lub w innych językach, w wypadku, że byłoby to powodem do niezawarcia umowy. Zamówieniem osoba kupująca wyraża zgodę na przesyłanie e-mailów informacyjnych dotyczących aktualności o sklepie.

Te warunki handlowe umożliwiają odbiorcy ich archiwowanie i reprodukcję. W momencie zawarcia umowy o sprzedaży osoba kupująca zapozna się z wszystkimi ważnymi ustanowieniami warunków handlowych w czasie zamówienia, włącznie z ceną zamówionego towaru, podanego w potwierdzonym zamówieniu, jeżeli nie było uzgodnione inaczej.

W wypadku, że zawarta umowa zawiera międzynarodowe ( zagraniczne ) elementy, wtedy jest uzgodnione, że umowa kieruje sie czeskim prawem. W ten sposób nie są poruszone prawa odbiorcy, które wynikają z ogólnie zobowiązujących przepisów.

W wypadku, że jakiekolwiek ustanowienie warunków handlowych jest nieważne i błędne lub się takim stanie, zamiast nieważnych ustanowień zostaną ważne ustanowienia, których sens jest jak najbardziej podobny wcześniejszym nieważnym ustanowieniom. Nieważność lub niesprawność ustanowienia nie ma wpływu na inne ustanowienia. Zmiana i dodatki umowy o sprzedaży czy warunkow handlowych są wymagane w postaci pisemnej.

Załacznikiem warunków handlowych jest wzór formularza do rezygnacji z umowy o sprzedaży.

Sprzedająca osoba ma prawo przeprowadzać zmiany powyższych warunków handlowych. Zmiany te nie dotyczą zamówień, które były wykonane przed rozpoczęciem zmiany warunków handlowych przez osobę sprzedającą. Zmiany warunków handlowych zostają ważne od czasu ich pojawienia się na stronach internetowych.

W przypadku, że między nami i klientem dojdzie do sporu konsumenckiego z umowy sprzedaży lub z umowy o świadczeniu usług, który nie uda się rozwiązać wzajemną umową, może konsument złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu wyznaczonemu subiektowi pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Czeska inspekcja handlowa, Główny inspektorat - wydział ADR, Štěpánksá 15, 120 00, Praha 2, email: adr&coi.cz, stronywww: adr.coi.cz Konsument może również skorzystać z platformy dla rozstrzygania sporów online, która została ustanowiona Komisją Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane kontaktowe osoby sprzedąjacej są:

1. Zakład: Babynabytek s.r.o., Bocanovice 116, Bocanovice 739 91

2. Miejsce rezydencji: Babynabytek s.r.o., Bukovec 259, 739 85, Bukovec

Regulamin Reklamacyjny: tutaj