Banaby.pl   »   Regulamin reklamacyjny

Regulamin reklamacyjny

REGULAMIN REKLAMACYJNY

Niniejszy regulamin reklamacyjny powstał na podstawie prawa nr 89/ 2012 kodeksu praw i prawa nr 634/1992, prawo o ochronie odbiorcy, wg jego zmienionej formy ( dalej tylko prawo ) i dotyczy towarów konsumpcyjnych ( dalej tylko " towarów " ), w związku z którymi mogą być zastosowane prawa osoby kupującej w sprawie odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w terminie:gwarancyjnym ( dalej tylko " reklamacja " ).

Odbiorcą jest każda osoba, która pomimo swej działalności przedsiębiorczej lub pomimo wykonywania swego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub prowadzi z nim inne interesy.

Ekspedientem jest firma Babynabytek s.r.o., znajdująca się pod adresem Bukovec 259, 739 85, Bukovec, NIK 29441102, NIP CZ 29441102, wpisanych w rejestrze jednostek gospodarczych pod numerem rejestracyjnym C 53377, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostravě. Babynabytek s.r.o. jest osobą, która przy zawarciu i pełnieniu warunków umowy działa w ramach handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarczea towar lub inne usługi odbiorcowi.

Klientem sklepu internetowego jest kupujący odbiorca lub osoba kupująca, która przy zawarciu i pełnieniu warunków umowy działa w ramach handlowej lub innej działalności gospodarczej.

USZKODZENIA TOWARU

Osoba sprzedająca odpowiada odbiorcy za to, że towar w czasie odebrania nie jest uszkodzony. Sprzedająca osoba odpowiada odbiorcy zwłaszcza za to, że w czasie, kiedy odbiorca towar odebrał,

- towar odpowiadał towarowi, który obie strony uzgodniły, a w wypadku, że tak nie było, towar miał takie właściwości, które sprzedająca osoba lub producent opisał lub których kupująca osoba się spodziewała ze względu na charakter towaru lubna podstawie reklamy przeprowadzonej przez producenta,

- towar nadawał się do celu, który sprzedająca osoba wymieniła lub do celu, dla którego towar jest zwykle używany,

- towar był odpowiedniej jakości lub w odpowiednim wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru towaru,

- był towar w odpowiedniej ilości, mierze lub ciężarze

- towar odpowiadał wymaganiom ważnej legislacji Republiki Czeskiej

PRAWO, DOTYCZĄCE USZKODZONEGO TOWARU

Jeżeli towar nie posiada wyżej opisanych właściwości, odbiorca ma prawo wymagać dostarczenia towaru bez uszkodzenia, jeżeli nie jest to ze względu na charakter uszkodzenia nieodpowiedne. Jeżeli uszkodzona jest tylko część towaru, może odbiorca wymagać wymiany tylko uszkodzonej części; w wypadku, że nie jest to możliwe, może zrezygnować z umowy.

Jeżeli wszak towar nie jest na tyle uszkodzony, zwłaszcza jeżeli uszkodzenie może być usunięte bez niepotrzebnego opóźnienia, ma odbiorca prawo do bezpłatnego usunięcia uszkodzenia.

Prawo do dostarczenie nowego towaru lub wymiany części towaru ma odbiorca w wypadku usuwalnego uszkodzenia, w wypadku, że towar nie może być używany spowodu powtarzającego się pojawienia się uszkodzenia po naprawie lub dla pojawienia się większej ilości uszkodzeń. Jeżeli odbiorca nie zrezygnuje z umowy lub jeżeli nie zastosuje prawo do dostarczenia nowego towaru, może wymagać odpowiednią zniżkę. Odbiorca ma prawo do odpowiedniej zniżki w wypadku, że sprzedająca osoba nie może dostarczyć nowego towaru bez uszkodzeń, zmienić uszkodzoną część towaru lub towar naprawić lub też w wypadku, że sprzedająca osobanie zrealizuje nprawy w odpowiednim czasie lub w wypadku, że realizacja naprawy spowodowałaby odbiorcy trudności.

Prawo o błędnym przeprowadzeniu osobie kupującej nie należy, jeżeli kupująca osobaprzed odebraniem towaru wiedziała, że towar jest uszkodzony lub jeżeli kupująca osoba uszkodzenie sama spowodowała.

TERMINY

Odbiorca ma prawo do upłatnienia prawa o uszkodzeniu, które pojawi sę na towarze w terminie 24 miesięcy od czasu odebrania towaru. Jeżeli pojawi się uszkodzenie w czasie 6 miesięcy od odebrania towaru, towar uważa się za uszkodzony już od czau jego odebrania. Czas trwania gwarancji dla kupującego odbiorcy liczy 24 miesięcy, jednak dla osoby kupującej,która przy zawarciu i pełnieniu warunków umowy działa w ramach handlowej lub innej działalności gospodarczej, czas trwania gwarancji liczy tylko 12 miesięcy. W przypadku dokonywania naprawy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego konsument nie mógł korzystać z rzeczy. Termin gwarancji biegnie na nowo, gdy gwarant wymienia rzecz na nową, wolną od wad.

INNE

Za uszkodzenie towaru nie jest odpowiedzialna osoba sprzedająca, jeżeli uszkodzenie towaru jest spowodowane jego używaniem ; za towar sprzedany za niższą cenę zpowodu jego uszkodzenia ; za używany towar z uszkodzeniami odpowiadającymi miarze użycia lub zużycia, które towar miało w czasie odbioru towaru lub wynika to ze względu na charakter towaru.

Na żądanie odbiorcy jest osoba sprzedająca powinna wydać pisemne potwierdzenie o obowiązkach z błędnego przeprowadzania w zakresie nadanym przez prawo ( list gwarancyjny ). Jeżeli jest to ze względu na charakter uszkodzenia możliwe, wystarczy zamiast listu gwarancyjnego wydać dokument o zamówieniu towaru, zawierający dane ( fakturę ) takie same, jak w liście gwarancyjnym.

List gwarancyjny powinienen zawierać imię i nazwisko, nazwę lub firmę handlową osoby sprzedającej, NIK, miejsce, gdzie się firma znajduje, jeźeli chodzi o osobę prawną lub miejsce zamieszkania, jeżeli chodzi o osobę fizyczną. W wypadku, że termin gwarancji ulega przedłużeni, osoba sprzedająca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w liście gwarancyjnym.

Odbiorca ma prawo do rezygnacji z umowy we wszystkich wypadkach nadanych przez prawo. Rezygnacja z umowy jest ważna wobec osoby sprzedającej od czasu, kiedy jest dostarczone oświadczenie osoby kupującej o rezygnacji z umowy, jeżeli zostały spełnione wszystkie prawne warunki. W wypadku rezygnacji z umowy, umowa zostaje zanulowana a strony kontraktu są powinne zwrócić wszystko, co od zawarcia umowy otrzymały. W wypadku rezygnacji z umowy z powodu zastosowania praw, dotyczących odpowiedzialności za uszkodzenia, kupująca osoba zwróci osobie sprzedającej pełnienie obowiązkóch, które są zawarte w umowie. Tylko w takim zakresie , w jakim to jest możliwe w danej sytuacji.

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Kupująca osoba wypełni formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.banaby.pl ( szybsze rozpatrzenie reklamacji, polecamy tę wariantę ) lub zaśle wypełniony, wydrukowany formularz reklamacyjny wraz z towarem pod adres zakładu/ centra klienta osoby sprzedającej pod adres : Babynabytek s.r.o., Bocanovice 116, Bocanovice 739 91, następnie otrzyma od osoby sprzedającej oznajmienie o otrzymniu reklamacji na podany adres elektoniczny, ewentualnie zostanie poproszony o dopełnienie brakujących informacji. Jeżeli chodzi o towar uszkodzony, który koniecznie powinien zostać wysłany producentowi w celu naprawy lub osoba kupująca będzie niezadowolona z dostarczeniem nieuszkodzonej części towaru, zostanie poproszona o wysłanie towaru pod adres zakładu/ centrum klienta podanego powyżej.

Osoba sprzedająca wysyła reklamację do rozpatrzenia producentowi a po otrzymaniu decyzji producenta o reklamacji, osoba sprzedająca zawiadomi osobę kupującą o rozpatrzeniu reklamacji i kolejnym działania

Reklamacja wraz z usunięciem uszkodzenia powinna zostać rozpatrzona w jak najszybszym czasie, najpóźniej wszak w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacj, w wypadku, że nie zostanie postanowione inaczej przez osobę sprzedającą i kupująca nie umowią się a przedlużeniu czasu, w którym reklamacja powinna być rozpatrzona. Po upłynięciu tego czasu osobie kupującej są przyznane jednakowe prawa , jakie w wypadku złamania umowy.

W wypadku, że osoba sprzedająca nie otrzymała wszystkich podstaw ( części towaru i innych danych) do rozpatrzenia reklamacji, rozpatatrywanie reklamacji zostaje tymczasowo przerwane. Osoba sprzedająca jest oowinna wymagać dopełnienia danych osoby kupującej w jak najkrótszym czasie. Termin rozpatrywania reklamacji jest przerwana do tego czasu, kiedy dane zostaną uzupełnione.

W wypadku, że trzeba wysłać towar osobie sprzedającej lub do serwisu, osoba kupująca jest powinna zatroszczyć się o to, by towar został dostarczony w odpowiednio chroniącym opakowaniu, któr jest odpowiednie do przeprawy kruchego towaru wraz z wszystkimi potrzebnymi dodatkami i oznaczy paczkę potrzebnym symbolem.

Serwis po rozpatrzeniu reklamacji wezwie klienta do odbioru naprawionego towaru.

Prawo do zastosowania reklamacji zostaje unieważnione w wypadku niepoprawnego montażu lub nieodbornego wprowadzenia towaru w czynność, jak również w wypadku nieodbornego obchodzenia się z towarem, to znaczy zwłaszcza przy używaniu towaru w warunkach, które nie odpowiadają swoimi parametrami parametrom podanym w dokumentach dołączonych do towaru

W razie wykorzystania usługi technika jest ważne, aby został spisany protokół o stwierdzonych uszkodzeniach i sposób ich naprawy. Bez tego protokołu reklamacja nie będzie ważna.

W wypadku rezygnacji z umowy lub udzielenia zniżki z ceny zakupionego towaru, jest ona suma zwrócona na konto osoby kupującej lub zwrócona gotówką w kasie fiskalnej w miejscu rezydencji firmy lub w zakładzie osoby sprzedającej.

Bezpośrednio po dostarczeniu zreklamowanego towaru jest osoba kupująca powinna towar obejrzeć a stwierdzone wady, które spowodował dostawca lub jeżeli spowodowanie uszkodzenia dostawcą nie można wykluczyć ze względu na charakter uszkodzenia, powinna zaznaczyć w protokole reklamacyjnym danego dostawcy.

Osoba kupująca powinna zgłosić uszkodzenia towaru spowodowane jego dostarczaniem w ciągu trzech dni od odebrania towaru, dostawcy lub osobie sprzedającej. Osoba kupująca udzieli dostawcy lub osobie sprzedającej fotografię uszkodzeń towaru, opakowania, w którym towar był dostarczony i etykiety, które zawierała paczka. Uszkodzenia spowodowane dostawcą, któr zostały zgłoszone po 3 dniach od odebrania towaru osobą kupującą nie będą akceptowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wszedł z dniem 14. maja 2014. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony.

REGULAMIN REKLAMACYJNY TUTAJ